סימניות

ןוקרדה ריבא

שמות חלופיים: ןוקרדה ריבא
dragon

יפ לע דחא לכ ,ולש םירושיכה יפ לע דחא לכמ :קחשמה Kni .הרשפ אוצמל תוסנלו תויופידעה רדס תא שדחמ לוקשל ןמזה עיגה לבא ,םי

.רתויב בוטה תא החטבב הז תא אורקל לוכי התאש ךכ ,ידדצ ינועבצ ,ראופ .תולוכיו חוכ ,ןויסינ תלדגה ,יאמצע ןפואב חתפל ןמז ותואב םירחא םיר

:םיפתתשמ הבורמ קחשמ הפצמ התאש המ לכ שי .םכינפל ועיפוי םינוקרד לש םיגוס העבש ,קזחה יפויה לכב .הרגת וא חווט תוברקב תוליעיב עצבל לגוסמ אוה ,תוידוחיי תונוכת שי .בל תמושתל יואר דחא לכ לבא ,רתוי םיצופנ םירחא ,רתוי רידנ םקלח

.אפרל תלוכיה לש תוידוחייה תאו ,ולש טנמלאה תשודק .חרקה םסק תועצמאב חרקה םוחתל ךייש אוה .דסחב הכמ אוה ינניחה ויפויב ,ץיאהל תלוכיה איה ולש תוידוחייה .ההכ םג אוה םסקה ןכלו ,ךשוחה רוזאמ םה הלש םיטנמלאה ,לדוגב םוצע ק .ותוא אוצמל אל ףידע ,בורק ברק ךל שי םא .ורבח אל איה שאה לבא ,ינחצרה רוקה לש םסקה שמתשמ אוה ,חרק לש םיטנ .הענ המיחל וב שמתשהל .ינלטק אוה ורובע חרקה ,הז הרקמב .הרגת חווט תוכורא תופקתה רובע לודג םחול והז .הובג רה לע קרב ול םיקינעמ ויתוחוכו ,הזה טנמלאל ךייש ולש םסקה ול .ץורימה תא ךיראהל הרבח שפחמ זאו ,ברקב השיל ,הניש זאו ,יח אוה םש .לצה רוזא אוה ולש דיחיה דחפה .תוכורא תודמעב תוברקב ליעי .הלהבב רוא ינפמ דחופ אוה ,לפא םסק תועצמאב

:ץורימב לפטל ךירצ התא ,תירותסמ הנידמב העיסנ

.םדוקה םחוכ תא וריזחהו םידמגה לש הירפמיאה לש תודבעה תא וטמש םיקר ."םיפיקשמ" לש תוצובק םיפסואו םייחה ץע לע םירמוש הלילה ינדמגו םיפ .בהז םע ןויסינ רובצלו תונמזה רתוי בוט עצבל ידכ ,םיפשכמו תופשכמ ,

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more