סימניות

דיינ יטיס ןוגרד

שמות חלופיים:

Dragon City Mobile יביכר םע ריע ןיינב רוטלומיס .ריוצמ ןונגסב תינועבצ הקיפרג קחשמל .הנימא דואמ הרוצב תובבודמ תויומדה לכו תיפיכ הקיזומה

.םולכ םיכירצ אל םהש אדוות .עובק ןפואב םתיא וקחשו וליכאה .דיתעב ישומיש היהי הז ,םהירושיכ תא חתפלו ןמאל

.םילדג םהשכ דחוימב ,הברה םילכואו םילודג םייח ילעב םה םינוקרד 100 .ןוזמה תקפסא תא שדחל ידכ םילובי רוצקלו תודש לותשל

.םיביוא לש רפסמ ותואב תורותב םימחלנ ךלש תווצהמ םינוקרד השולש .םיבוביס השולש ךותמ םיינש תוחפל חצנל ךירצ התא ,חצנל ידכ .ינשה תא דחא תוכהל םיפלחתמ םיביריה .םהב שמתשהל ברקב בלש הזיאב טילחמ התא ,הניעט םישרודש םידחוימ םיכל

.תותירב ורצו קחשמל םכירבח תא ואיבה וא ,םהיניב םישדח םירבח ואצמ 1 .תופתושמ תומישמ ומילשה

.םכלש ריעל וללה בוציעה יטירפ תא גישהל ולכות אל רחא דעומב יכ ,תונ

.תילכלכ םיחתפמל הדותו ךלש םינוקרדה ףסוא שודיח תא זרזת ,ןטק םוכס .תאז תושעל ךרוצ ןיא לבא

.ךלש םינוקרדה ףסוא רובע רתוי וליפא םימיהדמ םיבשותו תושדח תומר תע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more