סימניות

ףלוודרד :ןוקרדה ןדיע

שמות חלופיים:

Dragon Age: Dreadwolf קחשמ אוה RPG ךשוח הכומ היזטנפ .דיינ בשחמב וא בשחמב קחשל לוכי התא .תוברק ךלהמב םיביהרמ םיטקפאו םיניוצמ םיטרפ םע הפי ךא ההכ הקיפרגה .קחשמה לש תיללכה הריוואה תא תמלשומ הרוצב תמאות הקיזומה ,בוט ילוק

.תובר תונכסב ךכרדב לקתת ,ךלש עסמה ךלהמב

.םיחתפמה ידי לע ונכוהש םיפיטל תודוה תוריהמב לכה ןיבהל םיליחתמל ו

.ךשמהב הרקי המ תעדל ןיינעמ ,קתרמ עטקה

.ךלש תרחבנל ופרטצי וליפא ןקלחו ,ןקלח םע דדייתת התא ;םד תואמצ תוצ

.ךלש םישחלהו תוקינכטה לנסרא תא ביחרהל לכותש וא רפתשהל תולוכי ולי

.היזטנפה םלועב הניפ לכל לכתסהל ךרטצת ;רתויב תורידנה תומיגדה תא א .רהזיה ,םירתסנ םימוקימ תולגל השק

.דואמ השק היהי הז רמגב ,םימדקתמש לככ הנתשמ תומישמה לש ישוקה .בוש תוסנלו ןמזב הרוחא רוזחל לוכי התא ,ןמזב קחשמה תרימש ידי לע

.הז דומעב רושיקב שמתשהל וא םיחתפמה רתאב רקבל ךילע ,קחשמה תא שוכר

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more