סימניות

קיטנמורפרוד

שמות חלופיים:

Dorfromantik דחא רנא'זל סחייל השקש קחשמ אוה. .היגטרטסא וליפא וא הווח ,ריע ןיינבל רוטלומיס בשחיהל הלוכי וז תפו .לזאפ וא לזאפ אוה בורק יכה רנא'זה ,יתעדל לבא .הבוטל עיתפהל םילגוסמ םינטק םיתווצ םגש חיכומ בושש המ ,ןילרבמ םיט

.יביטקארטניא חול קחשמ ומכ הז .העוגרו המיענ הקיזומה

.חטש לש רחא גוס וא ,םישרגמ לש םיוסמ רפסממ ריע הנב .םיפסונ לזאפ יעטק םילבקמ ונא ,הלאכ תומישמ תמלשהל .םימייתסמ םיעטקהש דע ךישממ קחשמה .הלאכ תומישמ עצבל רתויו רתוי השק היהי ,לדגי םלועהש לככ .קחשמה לש בצקה תא ןיבהל לוכי התא םא יפוסניא טעמכ וא ,יפוסניא תוי

.שדחמ ליחתהל רשפא דימת ,ףסונב .תרחא האריי רצונש ףונה םעפ לכבו

.האובת תונחוט תונחטו ,תבכרב תועסונ תובכר ,םיתבב םירג םישנא ,םירג

.םינימזל םיכפוה םידחוימ םייתנוע םיעוריאו הנתשמ קחשמה בוציע םג ,ם

.ישגר רורחשו החונמכ םיעוריאב סומע םוי ירחא דחוימב .םיילילש תושגרל םוקמ ןיא .ללכב זיגרמ אל דספה וליפא םהבש םיקחשמ הברה ןיא

.הזכ ןכות דוע היהו יאוולה

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב לוזב הזה רדהנה קחשמה תא תונקל לוכי ה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more