סימניות

םינורחא םידרוש :ןידה םוי

שמות חלופיים:

Doomsday: Last Survivors תמא ןמזב היגטרטסא רקי .לייבומ יקחשמל רשאמ בשחמ יקחשמל רתוי המודו תיתוכיא דואמ הקיפרגה .קחשמב הריווא רוציל םירזועו בטיה םייושע ילקיזומה יווילהו לוקה

.ןאכ תויוליעפ לש םינוש םיגוס םע םידדומתמ ןמזה לכ םתא יכ ,Doomsda

.רוזאה לש רויסה ךלהמב םדקתהל לכות ךכ ,רתוי קזחו לודג ךתגהנהב תוו

.ןוציחה םלועב קר גישהל ןתינ םקלח תאש ,םיבאשמ שורדי הז .הפיקמ הרוצב קחשמה םע דדומתהל וכרטצת ,םכלש הגהנהה לע תדקפומה הרב .החלצה גישהל הצור התא םא תוליעפ לש דחא גוס ףאל לבגומ תויהל לוכי

.האיציה ינפל וטילחתש תרחבנל סנכי ימ .ונינפלש המישמל רתויב םימיאתמה םירושיכה תא םהל שיש םישנא ךתיא אי

.תלעות רסח טעמכ היהי קזח םחול וליפא ,עורג קשנ םע

.הלודג תומכב םיביוא לש תופקתהה תא תולקב וחדי םהו ,םינוכנה תומוקמ

.עובש ידמ רתוי בר ךרע ילעבו םיימוימוי םיטושפ םה הלא םיסרפ .םוי ץימחהל אל ולדתשה .םימיה דחאב ןמז הברה ךל ןיא םא ,תוקד שמח תוחפל לכתסהל קיפסמ ,בר

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more