סימניות

ןֹודַבֲא

שמות חלופיים: Doom 2016 Dohme 4, Doom 4 Doom 4

Igra Doom: םימחר רסחו ריהמ. .2008 יאמ שדוחב תויזטנפ קרס​​ קר היה אל הז ,תימשר הזרכה היה הז ללגבו .הלש תיסלקה ותרוצל רוזחי לבא ,רפתשה קחשמ עונמו םימיירפה בצק תא תיחפהל לשב תוכי Doom 4 הרק אל הז לבא ,הנשמ תרתוכ היהי רתוי רחואמ יכ חנוה הזו ,ינמז םש רוקמב הי .יתיצמתו טושפ"םוד"התחפוה תירוקמה הסרגה ןכ לע רתי

:הסרג רובע תומרופטלפ תחתפמ ,Softworks Bethesda קנעוה דובכה לש אשונהו ,ח 06. .(רורחש ךיראת) 2016

.וידי ומב גורהל תולוכי תועוצפ תוצלפמ ,שלחנו ,תובורק תופקתהל םירסנמ םע דחי ,תוי .םירמ טלחהב רוביג יצפחו תשומחת תפיט סיב יביוא ינפמ

.Doom 4 דירוהל לכות ןכיה דומלל ידכ ,המכ לבא ,תונטק תודובע ידי לע תחסומ יריל ףס

:םיבצמ שרשומ תרוסמל וכפה רשא אוצמל םג ומכ ,םיבורמ תוברק לש ןווגמב םתוא .ביואה תא ףודרל עימדמ ,קסרל ,הפיחד ,תוריל יעצמאה תריחבב וססהת לא .תושדח תויונמדזה אוצמל ,דש ךותל ךמצע תא ךופהל ךל רשפאמ ידוחיי ץפוק חוכ שומישו

.קוושמ וא הנידמ ידי לע ,Doom 4 לע שארמ ןימזהל רבכ םילוכי ונחנא

:תכרעמ תושירד bit)-64 דימת) 1 3 GHz | AMD A10-7870K 4 ב. 1 GGts
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more