סימניות

םיטוברש תווח

שמות חלופיים:

Doodle Farm בשחמב קחשל לכותש ןפוד תאצוי יכה הו .תונורסחל רשאמ קחשמה תונוכתל רתוי הז תא סחייל רשפא לבא ,הנושארה .םימיאתמו םיינרדוח םיעמשנ אל םירישה בור ,בוט הקיזומה רחבמ

.תויסאלקה תווחה לכמ ןיינעמ רתוי הברה םיטוברש תווחב קחשל

.ריצקו תודשב םילובי תליתש לש יפוסניא רוזחמב ךרוצ ןיא .הניגב עובק ןפואב םיצע תורכל ךרוצ ןיא .תוממעשמ תויוליעפ לוטנ קחשמה .תויתריצי םע קר תראשנ

.היופצ דימת אל הזכ גוזימ לש האצותה .הייעטו יוסינ לש הכורא ךרד ךל שי

.םכרובע וניכה םיחתפמהש םיקיחצמ םיטוטיצ ידי לע םג אלא ,םייח ילעב

.םינקחשל רוזעל ידכ קחשמב טושפו יביטיאוטניא ךירדמ וללכ םיחתפמה ,ף

.םישדח םיבוליש רוצילו גוזימל םג םילבקתמה םירוציב שמתשהל ןתינ

.ךלש הירגנמה יבשות תא ץירעהל תלגוסמ תויהל ידכ קיפסמ הפי לבא ,הלי .םסקה הרוק זאו ,רתוי וא גוז רחוב התא ,םייח ילעב לש םילמס םע ןשי .אל וא ןוכנ תרחב םא יולת ,הרוק אל וא

.ךכ הארנ קר הז לבא ,טושפ הארנ ילוא הז .בולישל תושדח תויורשפא אוצמל רתויו רתוי השק היהי ,םדקתתש לככ

.ןמז לכבו םוקמ לכב קחש .ךלש המוסקה הווחה לש םיבשותה תמישר תלדגהב םיכרדב ןמז תולבל לוכי

.םהמ דחא לכ לע רתוי ועדת ךכו םייתימא םייח ילעב ינימ םה הווחב םיח .תינמז וב הנהמו יביטמרופניא ,ןיינעמ דואמ תויהל לוכי הז

.ךלש עדיה לע קר ךמתסהל ךרטצתו םיזמר טעמכ ןיא ,הז בצמב

.Steam לטרופב וא ימשרה רתאב דואמ ןטק ילמס םוכסב קחשמה תא שוכרל ן

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more