סימניות

6 םינוינימוד

שמות חלופיים:

Dominions 6 לש היגטרטסאה תרדסב ישישה קלחה אוה RTS יס .בשחמב קחשל לוכי התא .םיריהב םידחוימ םיטקפא םע תינועבצ ךא הטושפ ,תידמימ תלת הקיפרג .ורטר יקחשמ ןונגסב תרחבנ הקיזומה ,בוט לוקה .ליבומ טרפמ םע גנימייג בשחמ ךל ןיא םא םג תוחונב קחשל לוכי התא ,ת

.קחשמה תא ליחתתש ינפל הריחב תושעל תונמדזה ךל היהת ,םינוש םיגוסב .ךלש ישיאה קחשמה ןונגסל רתוי םיאתמ םהמ הזיא רחב ,ולש השלוחהו קזו

.רורבו טושפ קשממה ,ןמז הברה חקיי אל הז .תושעל ךיאו המ וניבת רבכ זא ,הרדסב םימדוקה םיקחשמה תא םיריכמ םתא

.םיגצוימ םייטסטנפ םירוצי םגו תויתימא תומייק תויוברת םג ,םהמ הברה .םוי ידמ רתוי םילודג םיכפוה םיגלפה ,ליעפ חותיפ לש בלשב אצמנ קחשמ

.רתוי דוע םישרמ תעכ םרפסמ ,תיתועמשמ ולדג תואבצה ,םדוקה קלחל האוו

.דקפמה ירושיכב קר היולת היהת חצנל תלוכיה ,םוסק חוכב וא ילנויצנבנ

.הגשהל הבורק יכה היהתש וזב םיצמאמה תא זכרל ךשמהבו תחא תבב תורטמה

.ובהאי םיברש המ ,רתוי בר ןמז ןוחצינה לע םחליהל ךרטצתו תיתועמשמ ל

.םיחתפמה רתאב רוקיב ידי לע וא Steam לטרופב Dominions 6 תונקל לוכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more