סימניות

5 םינוינימוד

שמות חלופיים:

Dominions 5 תייגטרטסא RTS ורטר ןונגסב תנווקמ. .דיינ בשחמב וא בשחמב קחשל לוכי התא .קחשמב קחשל ידכ ליבומ בשחמל קקדזת אל וזה הנוכתל תודוה לבא ,רתוי .Dominions 5 לש יללכה ןונגסל םיאתהל ידכ הרחבנ הקיזומה ,בוט לוקה

.טפרקבאל .ןיינעמ רתוי הברהל קחשמה תא ךפוה הז ,םימוסק םירוצי םג אלא ,תוגצו

.םכלש קחשמה ןונגסל המיאתמ הרחבנש העיסהש אדוול םיליחתמש ינפל רואי

.םיפיט םע רצק ךירדמ שי ,בשחמב Dominions 5-ב שדחש ימל

.ללכב לק היהי אלש המ ,היזטנפה םלוע לש הנוילעה תוהולאל ךופהל ךרטצ

.ןויסינ רובצתש ידכ ,תוימוקמ תומישמ םע ליחתהל ףידע לבא ,םישנא דגנ

.רהמ רתוי הברה םישחרתמ תוברקו תינמז וב ףועל םילוכי ברקה הדשב דצ

.הז תא בהאתש חינהל ריבס ,םישיחרת רפסמב חצנל הסנ ,יסאלק ןונגסב הק .םלועה יבחרב םינקחש יפלאב תורחתהל תורשפאה תא םכל ןתייש ןווקמ קחש

.םיחתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא .תופסונ תוחנה שי םיגחבו ,ךומנ ריחמה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more