סימניות

סרורורימ ינסיד

שמות חלופיים:

Disney Mirrorverse הלועפ RPG ינסיד לש םיריוצמה םיטרס .תראומו דואמ הפי ,תיתוכיא תידמימ תלת הקיפרג .םייעוצקמ םינקחש ידי לע ועמשוה קחשמה תויומד .רדוק םויב םג ךתוא דדועתו הזילע הקיזומה

.הזה םוסקה םלועה תא סורהל םישקבמה לפואה תוחוכ דגנ םחליהל ךירצ הת

.םייביטיאוטניאו םיטושפ םידקפה יכ ןמז הברה חקיי אל הז

.ךלש לגסל םייסיסב םירוביג סינכהל לוכי התא זא

.רתוי םיקזחב םימיוסמ םימחול ףילחהל ךרוצ היהיש ןכתיי

.רתוי קזח קשנ אוצמל לזמ ךל היהי ילוא וא ,ולש רופישל םירמוח ,דויצ

.םיהדמ תוארנ תותיבשה

.עובק ןפואב הנתשמ רחבמה .יתימא ףסכב םלשל ןתינ ךא ,קחשמה עבטמב לבקתמ םולשת

.רתוי הברה דועו קשנ ילכ ,םיידוחיי םירוטיע ללוכ ,ךרע ירקי םיסרפ ם

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more