סימניות

הלפא האובנ 2 ידימלת

שמות חלופיים:

Disciples 2 Dark Prophecy םלועה יבחרב םיבר ם .םידיינ םירישכמב ותוא תוארל םיצור ויה יאדווב םיבר יכ םא ,בשחמב ן .טרופמו הפי םלועהו ,םייסאלקה םיקחשמהמ םיבר לע הפידע הקיפרגה .ןמז הברה ןגנת םא םג ךתוא ףייעת אלו המיענ הקיזומה ,תיעוצקמ הרוצב

.תושודקה תוצראה ול םיארוק םיבשותהמ קלח לבא ,קחשמה םלוע םש הז ,רא

.ףצרב םוסרפה תועסמ תא םילשהל לוכי התא .םינימזה העבראה ךותמ םוסרפ תועסמ ינש הריסמ עצבתש העיסה תריחב .הצור התא םא הלילעה יווק לכ לע רובעל ךכבו ,ךלש הריחבה תא תונשלו

.רבעב וב םתקחיש ןבומכ ןכ םא אלא ,ךילהתה ךלהמב ראשה לכ לע דמלת הת

.המיאתמה תונמוימה רופיש ידי לע הז לע עיפשהל תונמדזה ךל היהת ,םיב

.םימחולה םוקימלו הקלחמה בכרהל הבר תובישח שי

.ןויסינל הכוז אל ,ףתתשה אל םהב ןכמ רחאל תוברק לעו םחול תמ ובש בר

.םויה ולש תויטנוולרה תא דבאמ אל ,ןמז הברה יד ינפל ררחוש אוהש תור

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam לטרופב רקבל ךילע ,שוכרל ידכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more