סימניות

םוקניד

שמות חלופיים:

Dinkum םירנא'ז רפסמ בלשמה קחשמ אוה. .טפארקניימ ןונגסב תיסאלק לסקיפ תקיפרג קחשמל .קחשמה םע רדסב לכה ,ןוצר עיבשמ וניא וידואה בוציע ,יללכ ןפואב לבא

.הארמה תכירעל ךשמה ןכמ רחאלו םש רחב ,תישאר .ךמעט יפל םידגבהו תקורסתה ,רועה עבצ תא רוחבל ךל רשפאמ ךרועה

.ותוא קר אלו ןיינמה ןמ םירוגמ תיב תיינבל םהב שמתשהל ןתינש םילכו .שדח רוציל ךרוצ היהי רבשנ אוהשכו יחצנ וניא ילכה ,תודימע םלוס ילכ .םייקנע םינינת וליפא שי םהיניב ,םינכוסמה יאה יבשות תא דוצל ףאו ן .לק היהי אל ,תינח םע וליפא ,הלאה םיינישה תולעב תויחה תא סיבהל

.רתוי םמעשמ ךל היהי אל וישכעמ .ץראה רודכ לש וזה תחדינה הניפב תויחל ףיכ רתוי הברה דחיב

.םיכירצ םהש המ לכ תא םהל שיש אדו

.ןופצב חרקו גלשל םורדב יפורט רוזאמ .םהב םחליהל וכרטצת וליפא ילואש ולשמ םיפרוטו םיחמצ שי רוזא לכל .הזה םילקאב בוט יכה םישיגרמש םיחמצ לדגלו םייח ילעב לדגל ולכות ,ם

.הרזע שקבל וא םהל רוזעל ,ךלש םינכשה תא רקבל לוכי התא .םינכשהמ םיגד .ךלש תונחב םירתוימ הלאכ רוכמלו ,ךירצ התאש םיבאשמה תא תונקלו הזכ

.Steam Marketplace-ב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

!םשגתי ךלש םולחהו ,וישכע רבכ קחשמה תא ןקתה זא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more