סימניות

יתומלא ולבאיד

שמות חלופיים: יתומלא ולבאיד

ךשמנ התומתה םלוע לע םידשו םיכאלמ לש יחצנה קבאמה 100 .הז תא ונלביק ףוס ףוסו .ולבאיד לש השדחה הירוטסיהה ךותל לולצל ולכי םלועה יבחרב םיבר םינק .NetEase תיניסה םיקחשמה תיקנע תא םג אלא ,Blizzard Entertainment .קחשמה לש ישילשהו ינשה קלחה ןיב םישחרתמ םיעוריא .ערל בוט ןיב תיחצנה המחלמה ללגב ערקנ םלועה .םיתמהו המהוז ידי לע תופקתומ תוינועבצ תורייעו םירע ,םכיניע דגנל .ברקה תא ליחתהל ידכ ףורגאל ךלש ןוצרה לכ תא ףוסאל ךרטצת

.םידש ינומה לע תועשורמ הרגת תופקתה ררחשמ .יזיפ קזנ ,הרגת .םוסק קזנ ,חווט .םסק קזנ ,םירוצי ןמזל .ותירב ינב לעו ומצע לע ןגהל םימשל ארוקו יהולא חוכב הרגת תופקתה ם .יזיפ קזנ ,הרגת .די גשיהל ץוחמ ראשיהל ידכ ןמזה לכ ענ .יזיפ קזנ ,חווט .תדקוי שאב םידש הכמו לק םסק םע ביוא תופקתה בכעמ .ידירביה קזנ ,הרגת .םכלש קחשמה ןונגסל רוביג רוחבל השק םכל היהי אל ,רבעב םימוד םידיק .קזח ידו לוהינל לק יכה אוה - ירברב רוחבל םכל םיצילממ ונא ,םיליחת

.ךרע ירקי םיצפחו םיכובמל םיגורדש ,(תכתמ תואטורג) דויצ יקלח ,בהז .קחשמב בושח ביכרמ םה (םג םתוא םינכמ םינקחשש יפכ ,םיערק וא ,םיכוב .חכשנה לדגמהו קיתעה לטרופה םה םהבש םיירקיעה ,םינוש םיגוסמ םה .הצובקב וא ולוס םה .תואטורגו בהז ,ןויסינ תודוקנ רתוי ולבקת הצובקב .םילמסב לטרופה קוזיח ידי לע םילבקתמה םיטירפה תומכו תוכיא תא רפשל .תוצנצנמ םילחגו תונור ,תוידגא ןח ינבא ךל איבת אל םיבבוח אלל תואל .ךפיהל - הרבגה םע .הרורב הבושתה - אל וא קשנ יליעמב שמתשהל

:םיכרד רפסמ ןנשי .תוחפו תוחפ ויהי םיגשיהה ,קחשמב ומדקתתש לככ ,לכה ירחא .רתוי דוע השקל ךופהי רידנ קשנ ליעמ תגשה ,רתוי רקיו רידנ היהי עבט .םולכ הז קשנ ליעמ לבקל ידכ םויב םעפ קחשמל סנכיהלש תודוהל בייח הת .חצנל ידכ םולשתב קחשמ Diablo Immortal תא וניכ םיבר םינקחש ,הז לל .קחשמב ןיינע דבאמ התאו המר תולעל רשפא יא םיסונוב ילבו ,םינבא ילב

!ךילע בוהאה םוקיהמ שדח רופיס הז יכ ,תוסנל הווש טלחהב הז

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more