סימניות

קלוחמ דנייקנמ סקא סואד

שמות חלופיים: קלוחמ דנייקנמ סקא סואד

Game Deus Ex Mankind תילבולג היצריפסנוק לע קלוחמ.

Eidos רכיכ ל"ומה תחת ,לואירטנומ Enix, ןושארה קלחה רחאל םינש 2 הל .23 קר ררחושי קחשמה תורמל 08

:תומרופטלפ רובע ןימז הדרוהל קלוחמ דניקנמ סקא סואד יכ עודי .תושונאל תונימז תויהל תויופצ ןניאש תויגולונכט םע םיקחשמה םלועל ו .רבד לכ תושרהל לוכי התא ,ינוידב םיקסוע ונחנאש הדבועב בשחתהב ,םנמ

.םישנא תונשל דציכ ודמל םהש ךכ ידכ דע וכלה היגולונכטהו עדמה ,דיתע .תושדח תויונמדזה לבקל םישנאו ,bioprostheses ידי לע םיפלחומ םירבי ."ןכוממ" יחרזא לכ דגנ הרבחה תא עבוק הזו ,תוילילפ תורטמל םתוא םיל

.יומס לופרטניא ןכוס אוה ןסנ' ג םדא ,םהיניב .םיינרדומ קשנ ילכ ינכמ bioprostheses םע שומח אוה .םהיניבו ,םיליגר םישנא לש םלועב רז אוה .ךומסל לוכי התא ימ תא ןיבהלו היצריפסנוקה תא ףושחל ידכ ןוכנה תוגה

.תחא הנועבו תעב םתוא גישהל היהי ןתינו ,תונוש תומיגדל םג םינימז ו .יטמוטוא ןפואב הרוק הז וישכע ,ותוא רזחשל ךרד אוצמל ךירצ תייה םש

.רתוי קזח יטנגמורטקלא ןעטמ םע לבא ,םלה חדקא ומכ דבועש ישומיש קשנ .םינעטמ 4 ררחשמו ,תשרבמב ןקתומ אוה .PEPS םדא לש ועורז לע בוכר אוה יקוח יתלב םיעוזעז חדקאו ,קוחרמ קש

.רבעשל רקור סולאט ר"ד דמוע השארבו ,הינמרגב תמקוממ היצילאוקה .תוולשה ויתורהצה תורמל ,רורט תולועפב םישאהל ןוגראה לחה הנורחאל

:םה ןובשחה יאור תורושב .הז תא ףילחמ והשימ לבא ,תומילא אל תוטיש םיפידעמ םילדגומ םישנא לש
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more