סימניות

2 לרוג

שמות חלופיים: 2 לרוג
.הנכסב תאצמנ תושונאה :2 לרוגה

.םלשומ ןפואב רדוסמ ליבומ םדאמ םיפתתשמ הבורמ הרויה ובש ,ינוידב עד הנימז

:2 יניטסד היהת ןהילעש תומרופטלפ .המודכו ,שוכר ,קשנ ,חוכ ללוכו ידמל בחרנ אוה הז גשומ .ד .םינורחאה תוחוכה ךותמ ךרד שפחל ותוא חירכמ ,הדחכה ףס לע תושונאה ת .ךוראו ירזכא ,ינתחדק אוה קבאמהש דימ ררבתמ הז בצמב .תוומה תביס תא וכפה םג םה לבא ,םייתועמשמ םיהבגל עיגהו ומכ תויגול

.הלילעה םע לחה ,קחשמה לש תונוכתה תא ריכהל לוכי דחא לכ וישכע ,ןכב .תונורתיה דבלמ תושדח תויעב ולביקש רחאל ,ללחב םיטלוש ןמזמ רבכ םיש .תדחוימה ותוירזכאב םסרופמ לוג לש ואבצ םכלהמבש ,ץראה רודכ לע רשאמ .המצעב החוטב איה יכ ,הלש השלוחה תאז ילוא לבא ,הדיספה אל םלועמ אי .םישנא ורתונ ןיידע הבש הנורחאה ריעל ךפה ולש טקייבואה וישכעו ,תומ .ןועשה לע רומשל םהל ורשפיאש םידחוימה תוחוכה תא ודביא םירמושה ירמ .םיחרוב ,ריעה תא בוזעל םיצלאנ םהו ,הנגהל םהלש הנורחאה הווקתה תא

.רשפאה לככ בר חוכ ףוסאל ,דורמל םינכומ םה .קחשמ 2 לרוג לחה .ולש ןויגלהו לאג דגנ םתוא סייגל תנמ לע שמשה תכרעמ יבחר לכב םירזו .חקלנש המ לכ תאו ךלש תיבה תא ריזחהל היהי ןתינ ,תפתושמ הלועפ דומי .םייארקא םינייפאמ לש הצובק לטיבו ,םירמייג לש םהיתושקב תא ןובשחב .ךתוא בזכאא אל חדקאה יכ העידיב ,המישמה יולימב דקמתהל לוכי התא וי

.םייתימא תורצוא אוצמל לוכי התא הז לע .חטשה ינפ לעו וכותב תואצמנה תוינוכמה םלועל םנכשמ תא וכפה היבשות .םיידיתע םישוביכל ןאכ חוכ לש שדח רוקמ שפחמש ,ןויגלה לש השילפה ינ .םשו הפ ברוא ישונאה ןימה לש תויאר ,םיקמעמה ןמ .חטשה ינפ לע ןיידע הינב ינדו םינטק םירפכ קר .ארונ והשמ ברוא םילפאה םימב םהל תחתמ ,תאז םע .ביואה דגנ הנגה שמשמ ולש היגרנאה םע ותוא הניזמ רשא ,דוונה תחת יו .רבדמב דדונ וישכעו ,דדונ תויהל טילחהש ,Cade 6 םהלש גיהנמ .ןכוסמ תואקתפרה הכחמ התא ,וילא ףרטצמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more