סימניות

2 םידשה תדייצ

שמות חלופיים:

.רשפתמ יתלב קבאמל ךלת איה יכ ,תחא היח שפנ תוחפל שי דוע לכ

.םתוא דדחל תויונמדזה ךל ויהיו ,ברקב םירפתשמ םירושיכו ןויסינ .הירוטירט לע ברקב םג אלא ,קר אל תוריזב PVP שגרמ ברק םג ומכ ,םיסו ?םיעטמה םילובי סורהל וא םילרנימ םע םירחא תורכמו בהז הרכמ לע חוור ."תויח לש ךלמ" לש תכרעמ התביאש לע ,דמחמה תייח תוחתפתה יבגל
 

2 םידשה תדייצ