סימניות

םיפלוח םימי

שמות חלופיים: ןוג ץורמ

Game Days Gone: יטפילקופאה םלועה ןחתומ.

.ישילש דצמ םה םיעוריאה הבש ,4 ןשייטסיילפ תמרופטלפל חותפ םלוע םע .דואמ תשגרמ הלילעה תגצומה העדוהה יפ לע .תונוסא ינימ לכ לש םיבהואה תא בהאי אוה דחוימב .םייתנש ינפל הרקש ןוסאה ירחאש הפוקתה וז ,עוצעצב םיגצומה םיעוריאה .תולודגה םירעב וליפא תינסרה ,הייסולכואה לכ תא טעמכ התרכ הפיגמה

.ץראה יבחר לכב תונטק תוצובקב םירזופמ םה לבא ,תאזה העווזה תא ודרש .תוומו םייח לש םיכורא םיקחרמל הלאשה ןמ ענמיהל ףידעש וא םתוא שפחל .דוונ וישכעו ,ןו'ג טנס ןוקאיד רבעשל עשופה לש רוביגה ידי לע םיממו

:םה קחשמה לש תוירקיעה תונוכתה .טקשה​​ סונייקואה ףוח ךרואל החוורל םיחותפ םיבחרמ םה תוינקלוו תוקלצ .םימעוזה םירוציה ןמ ןימא טלקמ אוצמל השק םש ,תוברוחב םכינפל ועיפו

.חורבלו תוכהל ,ףוקתל םהלש ןונגסה .הינומרהב לועפל ןכלו ,םיברו ןגרואמ רתוי רדע .בר ןמז ךשמב הזה רוזאב ראשיהל םילוכי םה ,הרישע המדא םיאצומ םה םע .וב ןומטה ןורשיכב שמתשמ דחא לכו ,רבעב ושכרנש תויונמוימ סחייל ןתי .רקיעה אוה חוכה ובש ,םישדח תונורקע וישכע םהל שי ,קויד רתיל וא ,ק .וכלה םימיה תא דירוהל וחכשת לא ,תישאר לבא ,ושעי םיעצמאה לכו ,םיי

.האבה הפקתהה תא ףודהל הנכומ תויהל דימת תבייח הליבומה תומדה .םרוז רחא רבד לכ ונממש ,תודרשיה רוטלומיס הזש ךכל עדומ תויהל ךירצ

.עונפוא עסנש תעב תוזיזפ ויתויוכיא ןיב .תודרשיהל םיישומיש םירושיכ לע רמש זאמו ,םינעונפואה תייפונכמ קלח .הנממ חורבל שי תובורק םיתעלו ,הרטשמה םע תויושגנתהל ליבומ רשא ,םי .םד יאמצ תוצלפממ חורבל ךרוצ שי רשאכ רזועש יסיסבה טקניטסניאה תא ך

.ודיבש םירמוחהמ ותוא רפשל ךיא עדויו קשנ המכוחב קיזחמ אוה .םייתועמשמ םייוניש םג רבע רשא ,ולש הדלפה סוס עונפוא יבגל ל"נכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more