סימניות

רתויב לפאה קוניצה

שמות חלופיים:

Darkest Dungeon וניא rpg ליגר קרס. .הזכ קחשמ אל הז לבא ,הזילע תריוצמ הריווא שי הזה רנא'זהמ םיקחשמב .םיאתמ ילקיזומ יווילב ,תינואכיד ,רתויב תרדוק ןאכ הריוואה

.הרק המ ןיבי דחאש ידכו ,החפשמה בורק לש ולרוג המ ררבל ידכ םוקמה ת

.תושונאה לרוג לע קבאמב לחתהו םימחול תווצ סייג ,הנכש הרייעב םקמתה

.תושדח תולוכי דומלל וא וחתפנ רבכש תולוכי רפשל תונמדזה היהת ,הדלי .הליחמב קשנ ילכו ןוירש רפשל היהי ןתינ ,ףסונב .יפוא תונוכת המכ ןקתל ףאו תולחממ םילחהל היהי ןתינ םילוחה תיבבו .בהזמ דרפיהל ךרטצת ,םניחב םניא תודסומ לש םיתורישה .םינוש םיבאשמ שורדיש המ ,םמצע םינבמה תא רפשל םג ןתינ

.השק עצפיהל תולולעש תוקנתמ ,תונכוסמ ןה תומיסחה וליפא ,וללה תוקית .הנממ רטפיהל לק היהי אלש הלחמ ףוטחל לוכי התא ,אצמנש רפס תאירק יד

.תודוכלמ לש יפוסניא רפסמבו םכימדוקב ,םימחול לש תופוגב ולקתת םימע

.שפנה לע רתויב הבוטה הרוצב םיעיפשמ אל םיקוניצה לש הקיעמה הריוואה .הייסנכב רוקיבב וא הנרבטב םיחתמ גיפהל ידכ ןמזב הרייעל רוזחל ךרוצ .םתומל ליבויש המ ,עגתשהל םילוכי םימחולה ,תרחא

.ימשרה רתאב וא Steam םיקחשמה תמרופטלפב הבוט החנהב בורל רכמנ קחשמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more