סימניות

Dungeon 2 רתויב לפאה

שמות חלופיים:

Darkest Dungeon 2 ה קחשמ לש ךשמהה אוה-RPG אילפ .דיב תריוצמה הליגרה תרדוקה תידממ-ודה הקיפרגה תא וארת קחשמב .תפומ תריצי םה שדח ףונ וא ףונ לכ .ןושארה קלחל האוושהב תידוחיי רתוי וליפא הכפה הקיפרגה הזה הרקמב , .ראתל ןיאש הריווא רוציל םירזוע לוק קחשמו הקיזומ

.םוקמ לכב םיאצמנ ןובקיר לש םירדוק םיפונ .םלועה לש ותומ תא רוצעל ןויסינב תילידב דואמ ןכוסמ עסמ היהי ךלש ת

.תווצה לש תוומל הליבומ היוגש הטלחה לכ .רתוי קוחר עיגהלו אבה ןויסינב םיבאשמ רתוי לבקל ךל רשפאי הז ,לשכי

.ולש םיביואהו םיבשותה תא שי וללה םירוזאהמ דחא לכל .רתויב הליעיה היגטרטסאה תריחבב םכלש חומה תא ןבצעל וכרטצת

.םירוביגל הרצק החונמו םיגורדש לע זבזבל רשפא הזה ןמזה תא

.ינשה תא דחא ונבצעיו ובירי םה ,ךפיהל וא ,םיבוט יכה םירבחל ךופהל .ברקה הדש לע המוצע העפשה שי תווצ יסחיל .תוליעיב תוחפ הברה תומחלנ היינשה תא תחא לובסל תולוכי ישוקבש תויו .הרבח לכב םיסחי תוכרעמ סורהל לולע םזגומ ץחל .םישדח םירגתאל הנכה ןיבל םימחולל ףיכ ןיב ןוזיא אוצמל וסנו הזה רט

.םירחא םימחול תונורשכב שמתשה וא הפקתהה גוס תא רחב .םיביואה תא שילחהל וא ,הילוחה תא קזחל לוכי התא ,המגודל

.ךלש תושלוחהמ שמח סיבהל ךרטצת ,קחשמה ךלהמב

.לוקה יטקפא לע דבע Power Up Audio תווצו הקיזומב לפיט דווט'צ טראו .ןו'ג ןייוו יעוצקמה ןקחשה ידי לע בבודמ רופיסה

.ונקותי םילק תונורסח ,תופסונ תואקתפרה ועיפוי תיפוסה הסרגה תאיצי

.רחא רופיס רבכ הז ,גאדת לא ,אל םא לבא .קחשמה לש תונוכתה לכ תא םכל הארי הלחתהב ןטק ךירדמ

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב וזה תפומה תריצי תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more