סימניות

ההכ ליג

שמות חלופיים: עידן חשוך

The Age Age Game ןונגסב רצונש ידמימ וד ןווקמ קחשמ אוה MMOR .םיירזכא ןודז ישנאו תוומלא םידפרע לש םתודגנתה תא תוארל ולכות ןאכ .םירגובמ םישמתשמל קר הנימז המשרהה ,Dark Age קחשמב

:תואבה תולועפה תא עצבל ךילע קחשמב םשריהל ידכ .יטרדנטסה םושירה ספוטב קפוסמ תוצלמהה רואית

.ךלש ידוחייה םשה והז .דחא ףאל רפסל אל רקיעה

:ךלש םיישיאה םיבשחמה תושירדל בל םישל םיכירצ םיידיתעה םינק

:תואבה תונוכתה ידי לע םילדבנ הלא םיוות .תמכחותמו הקזח ,הפי ,הבהאב אילפהל םינמאנ םה .םייתימא תושגר ןעמל תונברוקה לכ תושעל םילגוסמ םידפרע .םהלש הסיפחה תא רומשל דימת עבטל םיבורק םה .ףוצל םתוא רמוש דימת םהלש המכוחה לבא ,ביאכמ ךילה אוה באז ישנא לש .םירוחשה תונויגלה תחאב םוקמ תחקל ךרטצת ובש ,ךשוחה םלועל ךתוא חלש .םניחב שורדה קחשמה קחשמ תא דירוהל ןתינ Dark Age -ב

:תואבה תולועפה תא עצבל ךילע היהי ,ךכ םשל Dark Age Online חצנל תויחל ודעונ רשא תיטסימ הדגא יכמות רובע קחשמ