סימניות

לטסירק עסמ

שמות חלופיים: לטסירק עסמ ,ינרו'ג לטסירק

Game

םידליל תיטסטנפ הקתפרה - לטסירק עסמ .ולש החונמה רסח םידשה אבצ םע םימחרה רסח ןטשה ידי לע תללוחמ ,הרומ .ביואה לש תרשפתמ יתלבה הפקתמה תחת הנגה יצפח ליעפהל ידכ םהיתוברח

.בוש עונל ולחה םילפאה תוחוכהש ינפמ ,בוט הזו ,םיינרע וראשנ םה ,בי .םוקנל םיצור םהו ,ןובלעכ םהלש הסובתה תא וחקל םה

.בוש חמשי רומילט זא קר - לצניהל הכירצ הקותמ הדלי .םייאמ עשרב קבאנ ,לטסירק עסמה תא קחשל ןכומ ,םיצימאו םישידא תוכבל

.תובידנב םיקצויש תומישמ לש הנבהה לע לקי הזו ,תיסורב םיגולאידו םי .העודי אל היח וזיא זאו ,הדורו רופיצ ,תיקנע הדפרק - םינושה םילדבה

.חורה לש תועבגה לע םקוממ רשא ,Windrain ריעב םקוממ ןולסה ."יפוי" שופיחה תמלשה רחאל קר ליחתת הזופרומטמ .תונתשה הנדסל םינופוק - Rhone מ הנתמ לבקת ,וז המישמ תמלשה רחאל

.םניח ןולס רוקיבל תוכזה תא ךל תתל הנתמב ולביקש םינופוק קר ןכש ,ת .םולשת תרומת קר ירשפא היהי הז ,והשמ ןקתל הצור התא רתוי רחואמ םא

.ךרדב םילושכמו תונכס ףוחסל ,ברקה הדשב ומצע תא קורזל ןכומ אוה .ידמ תדלקמה תא םג אלא ,רבכעה תא קר אל איה הטילשה יכ ,תושעל והשמ

.תוישומיש תויונמוימ רמוא תויתואה תאו ,רתויב שקובמה חתפמה אוה חוו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more