סימניות

םיכוב תושמש

שמות חלופיים:

Crying Suns יטקט טייל לכונ קחשמ. .הפי הארנ קחשמה ,ידוחיי ןונגסב הקיפרג .קחשמה תריוואב עוקשל רזוע הז ,תינשלופ אל הקיזומה ,ההובג תוכיאב א

.החלצהב המישמה תא םילשהל ידכ ץמאמ תושעל וכרטצת ,םינוכיס הבוחב תנ

.תומישמה תמלשהל תישיא השיג ךירצמ םהמ דחא לכש ,םיקרפ 6-ל תקלוחמ ה

.םייתרקוי םיסרפ לביקו טיהל אוה הזה טקיורפה .םידיינ םירישכמב וז המרב םיקחשמ קחשל רשפאתהש ךכמ הצורמ דואמ ינא .ידמ תוהובג ןניא הרמוחה תושירד ,הבוט היצזימיטפוא .םיעצוממ םיעוציב שי ךלש רישכמל םא םג תויעב ויהי אל

.רופיסל ףסונב תושעל המ שי לבא ,רופיס יעוריא 300-מ רתוי וניכה םיח .ורבצנש םיבאשמהו ןויסינה תועצמאב םדקתהל ךישמהל ךמצע לע לקהלו ךיל

.בוש הז לע רובעת טושפ .ןיטולחל םיהז םיעטק ינש ןיא ןכל ,םעפ לכב שדחמ רצונ םכתושרל דמועה

.השושמ םיאתל תוקלוחמ הדשה ינפ לע תויברק תודיחי תזזה ידי לע םיכלה .רתויב הרורב איהו םיבר םיקחשמב תשמשמ המוד המיכס .ביואל קזנ בסהל וא ךלש םילייחב ךומתל ידכ םידחוימ םיכלהמב שמתשהל

.wifi רוביח וא םוקלטה ליעפממ יוסיכ ןיאש םוקמב םג ,םוקמ לכב קחשל

.Google play-ב וא חתפמה רתאב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

.ןאכל ךלש ףסכה תא תותפל תונכ דימת אל םיכרד דועו קחשמב תושיכר ,לל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more