סימניות

3 סגניק רדאסורק

שמות חלופיים:

Crusader Kings 3 קר אל לבא ,היגטרטסא קחשמ. .ריוצמה ןונגסל הלק היטה שי ,תיתואיצמ ירמגל אל קחשמב הקיפרגה .םיחתפמה ותוא ורצי ךכ לבא ,הזה ןורתפה תא בהאי אל והשימ ילוא

.תיתועמשמ תוחפ תומד קחשל ןיינעמ רתוי ,ךפהל ,טילשה תויהל ךירצ אל .תועצומה תויורשפאב קפתסהל וכרטצת ,קחשמב תויומד ךרוע ןיא

.םישנא לש םייתרבחה םיסחיה תובכרומב רתוי קסוע אוה ,ליגר היגטרטסא .יגטרטסא ביכרמ םג שי לבא .היהי הז לכ זא ,יאבצה םוחתב הליהתו שוביכ הצור התא םא

.והשכיא לקהל ךרוצ היהיש ,ץחלה תא ריבגי רחבנש ביתנה רובע יסופיט א .ךרדב ךלש תואירבה תא רערעל לוכי התא לבא ,ץחלהמ החטבב רטפיהל ולכו .ףסונ ןויסינ ךל ןתונ הז ,הזמ ץוח ,רחבנה וקל דמציהל ףידע ,ןכל

.ינוציחה הארמה לע ןמתוח תא וריאשי ,תודליב ולבס וא תוינורכ ,תולחמ .םיאצאצל תורבעומ ףוגהו הארמה תונוכת ,ףסונב .םיילאידיא םישנא לש תלשוש רוציל תוסנל לוכי התא

.רוחאמ ביואה תולועפ בקע תויעבב לקתיהל וליחתי םכילייחל ,ביוא ירצב

.ךדגנ ןנכתל םילולע םירמרוממ םילאסו .ךמוקמ תא ןמסלו םויא תווהל םילוכי החפשמ יבורק םג

.לשמל ,אפרמ תכושח הלחמב םתוא קיבדהל תוסנל לוכי התא .תומל לוכי אוה ובש עסמל ותוא חלש םחול הז םא וא

.הנידמ יניינעו םישוביכ רשאמ ןמזה םע רתוי םיניינעמ םיכפוה םירחא ם

.ימשרה רתאב וא Steam םיקחשמה לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more