סימניות

סורק

שמות חלופיים: סורק

Game Crossout - תורשפ אלל הספילקופא טסופ לש םלוע .גשגשמ ןילופורטמ םעפ התייהש הברח ריע םכביבסמ .םיקיר תובוחר לש םיכובמב םיעסונ םירחא םינקחשו ךדי לע ורצונש םייב .השארב דומעל םיכירצ םכמצעב םתאש ,תיתימא בוציע תכשל םכל הכחמ .התוא הייחמ זאו ,םידרפנ םירמוחמ הרידא הנוכמ ביכרמ ,םיאלפ ללוחמ א !וזכ תוליעפ לש החיתפה לאיצנטופ תא וניימד קר

.םישנא וראשנ אל ובש בחרמב דורשל ,חצנלו תוריל - הרורב ךלש המישמה .ןהלש ןויערה ידי לע תוענומ ,םחליהל תוכישממ יתצלפמ קשנ םע תונוכמ

:םתוא דייצל ,ךלש תוינוכמה לש םימגד בצעל ליחתהל ידכ Crosso .ךלש ביריהמ קזחתהל ידכ ידוחיי דויצ אצמהו ךלש ןוימדה תא רבח .ותוא םידימשמו ותוא םיפיקמ ,ביואה רבעל םיענ ,דחפ םיעדוי םניאש םי

.הפקתמה תא תוחדלו דומעל רתוי לק םכל היהי ,תויברזר "תועתפה"ב דיוצ .ותנגהו ונורתי תא ונממ עונמלו ,ותינוכממ ישומיש ןקתמ סוגנלו ביואה .תונוש תומישמל רתוי תודבכו תולק תוינוכמל קקדזת .רתוי םירידא תוחוכ ולעהש ןמזב רויסו םיריהמ םינורמת ועצבי םקלח

.םהלש המחלמה תוריצי תא םירכומ םלוכ ובש ידדה ליעומ רחס והז .שקובמ ךלש רצומה תא לבקל ידכ זעונו יתריצי היה .ברקה רחאל שרגמב םיטירפ ףוסאל ןתינ ,ןכ ומכ .םתוא םירהל ףידע ,חיוורהל םיצורש םירחאל ךלי אלו םלעיי אל אוהש יד

.ולש המיחלה תויוכיא תא תיחפיש המ ,הנגהב עוגפל וא ביואה לש וקשנ ת .םכלש םיעיינתמה םיחתותה תא רפשלו בואשל ולכות ,תודוקנ ורבצתו ןויס

:קזח ביריל ךופהל יוכיס לכ ךל שי .םייביטקרטא םיארנ םיעוער םינבמ םע םיפונ וליפא .הצמוח תוציב ,םיחותפ תודש ,תוריק ידירש לש םיכובמ ,םינבא לש תומיס .םילגלגל תחתמ המדא ישוג ,הפינמ ומכ תוצוצינ ,תכתמ לש הקיחש - ביהר .רהמ רתויש המכ קחשל ליחתהל ןוצרבו תושגרתהב תונועט קחשמה ללחב תוא .םיניינעמ םידחוימ םיטקפאו םיעוריא חותיפל ןפוד תאצוי השיג ,תרדהנ

.יטמוטוא ןפואב קחשמה תא ןיקתיו דירות ,ךרובע ראשה תא השעי אוה ,Ga .תוכחל ךירצ קר התא .טעמ תוכחל ךרטצת ,ההובג הניא טנרטניאה תוריהמ םאו ךלש חישקה ןנוכב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more