סימניות

24 טקירק

שמות חלופיים:

Cricket 24 ונימיב טקירק ארקנש ןפוד אצוי טרופס ףנעל ש .בשחמב קחשל לוכי התא .תיתואיצמ יד ,הבוט קחשמב הקיפרגה .ףופצ ןוידטצא לש הריווא רוציל רזוע לוקה .קחשמה לש יללכה ןונגסה תא תמאות הקיזומה

.16-ה האמב ירלופופ ךפה קחשמהש םינימאמ .ןובלירמ טקירק ןודעומ ידי לע םילהונמ םיללכה .ימוי-דח טקירק לש היצאירו םג שי ךא ,םיקלחל םיקלוחמ ,םימי השימח ם .םויה ךלהמב ללכ ךרדב םיכרענ םיימואלניב םיקחשמ

.בשחמב 24 טקירק קחשמ ידכ ךות םתוא דמלת זא ,אל םא ,םתוא ריכמ התא

.םיטושפ םיפיטהו יביטיאוטניא קשממה ,ןמז הברה חקיי אל הז

.ספוטה יעבצ תא רוחבלו חונ ךרועב וגול רייצל ,ךמעטל םש איצמהל ךרטצ .תרחבנהמ קלח היהי םיאטרופסהמ ימ טילחהל ךרוצ שי ,ףסונב

.רתוי ןיינעמל ךופהי קחשמה ,ןושארה סרפה יפסכ תא חיוורת הצובקהש רח

.םימסרופמ וליפאו םיננוחמ םיאטרופס רתוי תקסעה ידי לע םינקחשה בכרה

.החנהב עצבמב עצומ 24 טקירק רובע Steam-ה חתפמ םויה ילוא ,ידמל תוב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more