סימניות

3 םיקאזוק

שמות חלופיים: השולש םיקאזוק ,3 םיקאזוק ,3 םיקאזוק
.תוכמ לולסמה לע קחשמה 3 םיקאזוק

.קחשמ תונוכת לע הזרכהב הוולמ ,וגצוה ןושארה ךסמ ימוליצ תאו ,תוריה .2016 תנש בשחיהל לוכי הדרוהל 3 סקאזוק רובע רתוי תיתואיצמ הדוקנ י

:םילייח לש םינימז םיגוס תועצמאב ינשה םע דחא םייתימא תוברק .םיטוב דגנ םוחללו רובצל ,הפמה לע טטושל םילוכי םירמייג 7 דע ,םיפת

:תונידמ שמחב םינוש םייחכונה םינייפמקה ,םינושארה םיקזוקהמ .קוחרמ םידבוע םקלחש ,הדובעב םיברועמ היסורו הניארקואמ םירחא םיחמו

.3 םיקאזוק תונקל םינכומש םינקחשה רפסמ תא ביחרמ רשא ,ןימז היהי OS .2001 לש יסאלקה םיקסוקה רתוי וליפא הלודג החלצה ונהיי השדחה הסריג

.תומישמב םמצע תא ןוחבל הפי תומדא ךרד עסמה תא ליחתהל תוריהמב ןברד

.םייוקיל ספסוחמ תווצק אלל יתוכיא רצומ לבקל ידכ לבא ,תצק דוע תוכח

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more