סימניות

3 םירוביגה תרבח

שמות חלופיים:

Company of Heroes 3 םירנא'ז ינש בלשמה קחשמ. .תמא ןמזב היגטרטסא בצמל רבוע קחשמה תוברק ךלהמבו ,תורות ססובמ בצמ .יטסילאיר יד הארנ לכה ,תניוצמ הקיפרגה .רדסב ילקיזומה דוביעה םג

.תוברקה תואצות לע םיעיפשמ םיינוציח םימרוג םג ,ברקה הדשב תוחוכה ר .רוזעל ידכ הירליטראב שמתשהל ולכוי תויתודידי תוניפסש ךכ בורק ףוחה .תוברק ךלהמב תובר רזועש המ ,םינזיטרפ תודיחיב שמתשהל ןתינ ,ףסונב .ביואה לש תירפסמה תונוילעה תא לטבל הלוכי ,ןוכנה עגרב תעצבתמה ,הל

.תונימז תוברועמ תודיחי וא םיאקירמא ,םילגנא םילייח

.בשחמה תטלחה לע ךמתסהל ילבמ ברקה הדשב היגטרטסאו הקיטקטב שמתשהל ר

.הפקתמה ינפל הירליטראו ריווא תוכמב שמתשה .ביואה תא תיתועמשמ שילחי הז .תובר ךכל ומרתי םינזיטרפה םג

.וקזחתי ךלש תודיחיה ,ןויסינ רובצתש לככ .םהלש תודימעה תלדגהו םכילייח לש םיקזנה תלדגה ומכ ,םיסכנ המכ רפשל .העונת ידכ ךות ביואה שא תחת סנכיהלמ ענמיה .העונת תודוקנ יתש דימ םורגי שאה יוכיד

.ךלש םיידיל עיגי ןוחצינהו ,תויעב ךל ויהי אל זא ,הז תא הז םילשהל

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל תונמדזה ךל שי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more