סימניות

תינרדומ המחלמ :דקפמ

שמות חלופיים:

Commander Modern War - תורות תססובמ תיסאלק ת .הז רנא'זב םיקחשמה תחלצה לע הבר הדימב עיפשמ וניא הז םרוג ךא ,תטש .תונולת ןיאו רדסב לכה דנואס םע

.ןוויג ףיסומו תושדח קחשמ תויגטרטסא חתופש המ ,םילייח לש םיינרדומ

.םידקפב תוריהמב טולשל ךל רוזעיש רורב ןומיאל וגאד םיחתפמה

.דיתעב הל תויהל תולולעש תוכלשהה המו הלועפ לכ לע בטיה בושחל רשפאמ .רתוי חונ טמרופב לבא ,חול קחשמל םיבר םינבומב המוד ,רומאכ ,קחשמה

.ךלש אבצל שי םיבאשמ וליאב תורישי יולת םינימזה םילייחה רפסמ 10000 .םירחא ךרע ירקי םיצפחו םילרנימ םע תוירוטירט קיזחהלו דוכלל וסנ .ןיינב ירמוחו ףסכ רתוי איבי הז

.חטשו גוס ללוכ ,ןובשחב חקלנ לכה .םילייח לש הז גוסל םיאתמ וניאש רוזאב ברקה ךלהמב תמקוממ איה םא הת .הנושארה הכמה תא הכי ומצע ביואהש דע תוכחלו רתוי הליעומ הדמעב טוק .םירחאל החלצהב רתוי םידגנתמ םילייח לש םימיוסמ םיגוס ,ףסונב .ןובשחב תאז תחקל שיו םילגרה ליח ינפ לע ןורתיל הכוז הירליטרא ,לשמ

.חונ ךרוע םייק ,הלא תורטמל

.שחרתה רבכ רורחשהש ןכתיי ,טסקטה תא ארוק התאש עגרב

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more