סימניות

םילאה ברק

שמות חלופיים: / סופמילוא םע תושגנתה
.סופמילוא יקוח יפ לע םילאה ברק

.Battle of the Gods ןפדפדה קחשמ טלוב םהיניבש ,םיבר קחשמ ירצומל ס

.ויבא םע תמעתהל ץלאנו ,םלועה ארוב לש אצאצל ךפוה שדח ןקחש לכ .ותוא ליפהל ןמזה עיגהו ,יתימא ןדורל ךפה אוה

.םניחב גצומ קחשמהש ןוויכמ ,הז עגרב םילאה ברק קחשל םכמ ענומ אל רב .םירואטנקו םירואטונימ ,פולקייס םע םיינחלס יתלבה םידשה ,תונכוסמה

.ןהב דומעי אל יניצר יכה ביריהש יאלמב תוינלטק תוקינכט רפסמ ול שי .תיניצר תודגנתה עיצהל לגוסמ וניא אוה ,ידמ רתוי וילא ברקתמ אוהשכ .םילאה שדקמב םירזוע השימח דע סייגל תלוכיה םג ומכ ,םיפסונ תונורשי

.תורסח ןניאש תומישמ םכמצע לע וחק ,קחשמה גוח לע םתטלחה רבכ םא

.Cerberus ה תא עיגרהלו םינאטיטה תא ןסרל ,תורמיכ םע דדומתהל ךירצ .םירחא םיקיתע םירוציו םירואטונימ ,פולקיק םע שגפמ - רתוי תונכוסמ

.יתימא ףסכב הנקנ אוהו רתויב תושקה תומישמל ןתינ בהז לבא ,ותוא גיש

.םיילמינימ םינייפאמ םע שדח דחא לש היינק וא ןשי רפושמ רבד תראשה ,

.רתוי הליעי הגשוהש תונמוימה ךכ ,רתוי ידילוס היה סובהש לככו ,םייש

.תותירבב דחאתת - תצלפמ לכ סיבהל לגוסמה המצוע בר חוכל ךופהלו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more