סימניות

(קוק) םיכלמה תושגנתה

שמות חלופיים: קוק
.קוק םיכלמה תושגנתה קחשמ :םייניבה ימי עקרב

.םישמתשמ הבורמ רצומכ םידיינ םינקתהל Elex Wireless ידי לע חתופ אוה .טקיורפה לש תרבוגה תוירלופופה לע םיעיבצמ תודרוה ינוילימ תורשע .קוק םיכלמה תושגנתה דירוהל ךליבשב ןמזה עיגה ,הלבגה אלל םיילאוטריו םיבחרמב םהלש

.קחשמה תועבטמ המכ קר חצונמ יתלב היהי אבצו ,רתוי רהמ ורבטצי םיבאשמה ,רתוי רהמ ר .םיבר םירמייג השקבב השקבב ,קפס אלל ,רשא ,בשחמה לע קוק םיכלמה תושגנתה דירוהל ןת

.חלצומ םודיקל בושח םהמ דחא לכש ,םינבמ לש םינוש םיגוס תונבל ךירצ התא

:םיירקיע םינבמ .תורכמו תווח לע שקוממ םה יכ ,תורוחס לש רוצייו היינבל םישורדה םיבאשמה ילב רדתסה .וכרטצי םישנא רתוי ,םיניינב רתוי רוצייה תאו ,הרושה ןמ םיחרזא רובע םירוגמל םיתב

.רהמ רתוי םידיינ ,םיבורק תוברקב ףתתשהל םג םהש תורמל .הקזח רעשה םילוענמ תעיטנ ,המצוע יבר תוכמ סמר םג םישמשמ .דגנתהל השק הדגנ רשא ,קנט תמועל תויהל םילוכי םה .הריט ריק וא רושימ םתס הז םא ןיב ,תוקזחה םהיתותשקמ קוחרמ ביואה תא תוירזכאב וכה .ךתלודגו םדמעמ תא רתוי דוע קזחי רשא ,הווחמ לש ףסואל חלשיהל לוכי אוהו ,םיקסעב ן

.קפוסמ אל הז זא ,הוולשב םיטקילפנוק בשייל ףידעמ התא םא לבא .ךלש עובק היוול ךופהת המחלמהש ךכ ,דדחמ דח רמאמ רתפנ ךוכיחה לכ .להקה לכ םע םמעושמ ןכשה תא ףוקתל תותירב ףרטצהל לוכי התא לבא .שארמ ןברוקה םע רשקתל לכות אלש ךכ ,תירבה תולעב תוצובק ךותב קר ירשפא טא'צ .היעב אל הז ,םירבח םע הפקתהה תינכותב ןודל ידכ לבא

.םיבשחנ םה ימ לכ םע ,רתויב םיקזחה םיחאה דחא תויהל איה ךלש תירקיעה המישמה .הגשה רב ןויער הז ,תכמסומה הלשממה םע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more