סימניות

הירפמיאה תושגנתה

שמות חלופיים:

Clash of Empire דיאורדנא ירישכמל םדקתמ היגטרטס .רישכמב יולת טוריפה ,הלועמ הקיפרג קחשמל .ךומנ ביצקתב םיטלבאטו םינופטראמסב םג בוט האריי קחשמהש ךכ ,תוכומנ .רדסב לכה ,הקיזומה תריחבו לוקה לע תורעה ןיא

.וילע בוהאה יוליבה תא ןאכ אצמי דחא לכ

.ךלשמ טבש דוגיא רוצילו םירבח ןימזהל תונמדזה היהת

.שאונ שבוכ וא ,ןובנו םכח ,תויהל הצור התא טילש לש גוס הזיא רחב

.ךלש אבצה תא תיתועמשמ קזחל םילוכי םהבש םיקזחה

.תורצוא גישהלו אוצמל לק היהיש בושחת לא לבא .תויתודידי ויהי ןלוכ אלו ,תודיחי הברה דוע ושגפת ךרדב .תוברקל וננוכתת

.ךממ םירטמוליק יפלא םיאצמנש םינקחש םע םחליהל לוכי התא

.םיידוחיי םירוביג חותפל תונמדזהה תא לבקו ךרע ירקי םיסרפב הכז 100

.םעפ ידמ קחשמה תא ןכדעל חכשת לא

.םינוש םיטושיקו ךרע ירקי םיבאשמ ,םירוביג ,םיצפח תונקל לוכי התא .יתימא ףסכ וא קחשמה עבטמ םע תושיכר רובע םלשל לוכי התא

.ירלולס טנרטניא וא Wi-Fi וב שיש םוקמ לכב תונהיל ולכותש ךכ ,חונ ד

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more