סימניות

סואכ יצפח :תושגנתה

שמות חלופיים:

Clash Artifacts of Chaos םירנא'ז בלשמה ןפוד .הפי תיארנ איה לבא ,דואמ הרזומ ,דיב תריוצמ הקיפרגה .רזומה קחשמה םלוע לש הריוואל םיפיסומו םימיהדמ הקיזומהו לוקה

.םימואת ץפח ילעב ידי לע רוציה תא דוצל ומרגש םיירותסמ תוחוכ שי הז .קיאוזונז לש רתויב םיקזחה םיבשותה תא רגתאל ודואספ המשש תישארה תו .דואמ רשכומ םחול אוה ,לזמה הברמל

.עסמה ךלהמב הרזומה הרוטקטיכראהמו םיפיה םיפונהמ לעפתהל ולכות

.קיאוזונז ומכ םיהדמ םוקמ איצמהל לוכי דואמ רשכומ םדא קר .הכ דע תיארש רבד םושל תומוד אל תוארנ תויומדה .ןיטולחל םידיחפמ םירחאו םיררמצמ םירחא ,םיקיחצמ םקלח

.המיחל תויונמוא לש יתימא רטסאמל ותכיפה ידי לע קר רשפא םלוכ תא סי .וקזחתתו תושדח תוקינכט ודמלת ,ןויסינ ורבצתש לככ .דואמ ריהמ םחולל ךופהל הסנמ וא תוכמ לש חוכהו חוכה תא ןמאמ ,המיחל

.בורקה ברקה יקוח תא עבוק חצנמש ימו דחוימ חול לע תויבוקה תא םיקרו

.עשרה םימואת לזמ תא סיבהל לכות םלוכ ףוסיא ידי לע קר

.ךלש תואקתפרהה ךלהמב םיישומיש ויהיש םימיהדמ תונורשיכ שי הזה ןטקה

.תוקיחצמ תויצאוטיסו םייופצ יתלב הלילעב םיטסיווט הברה ואצמת

.ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי התא !תוריכמל םינכדועמ וראשיה ,לזומ ריחמב קחשמה תא תונקל לוכי התא תוב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more