סימניות

6 היצזיליוויצ

שמות חלופיים:

Civilization 6 רות-תוססובמ תויגטרטסא לש רוזחמב .ותוא ורשיא וזה םיקחשמה תרדס יצירעמ ,תופסותה רורחש רחאל לבא ,בטי .בוט טוריפ םע ךא ,ריוצמ ןונגסב םייושע םיטילשה לש םירטוואה ,ידמל .רדסב לכה ,קחשמב הקיזומל תורעה ןיא םג

.םילחנתמ םע קר Civilization 6-ב קחשל ליחתת ,יתרוסמ ןפואב

.תושירד שי ןיינב לכלש אלא ,ריע דסייל ידכ יפיצפס חטש ךירצ התאש קר .ןבחורל תוחמוצ קחשמב םירעה .קחשמה לש םימדקומה םיבלשב תווח ידי לע הספותש םוקמ שורדל םייושע ם .תחא ריע ביבס זכרתת תוליעפה לכ אל תעכ .הנידמב תונוש םירע ןיב תומישמ קלחל ינויגה ,םירוזא לש םתסינכ םע .ןמזה לכ קחשמב ושרדיש םידבוע רציילו םיבאשמ ץלחל ידכ ,םירחאב ,תינ

.םלועה יאלפ ןעמל םג ומכ ,ךנמז לש םינואגה ןעמל םחליהל ךירצ התא וי .ךלש םיביריה רשאמ רתוי רהמ םישורדה םיאנתה תא רוציל הסנ

.טילחמ התא קר ,אל וא םהילע תונבל .רהנה לע תוירטקלאורדיה חוכ תונחתו םירכס תיינב ידי לע לוטיבל תונת

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more