סימניות

2 היצזיליוויצ

שמות חלופיים:

Civilization 2 הזה קחשמה לש םיצירעמ הברה יד שי םויה .בשחמב קחשל לוכי התא .תרחא תויהל לוכי אל הז ,ורטר ןונגסב איה הקיפרגה .תורדגהב התוא תובכל רשפא לבא ,ןמזה םע םמעשל הלוכי הקיזומה ,90-ה

.םויה לש םיטרדנטסב תנשוימ הקיפרגהש תורמל םתוא קחשל םינכומו םינוש

.הז םע תויעב ויהי אל םיליחתמל וליפא ,םיפיטה תוכזבו ,השענ המו ךיא

.הגאד לא לבא ,םינימז ויהי םייביטימירפ םינבמ המכ קר

.שדח ןדיעל רבעמ ידי לע ךלש תולוכיה תא ביחרהל היהי ןתינ ,םלוכ תמל .ירוזחמ ןפואב תשחרתמ תוחתפתהה .תוחתפתה תצאה ררועמ הז ,דומילל תונימז תויגולונכט רתוי איבמ שדחה .ךירצ התאש המ לכ תא רצייל ידכ םיבאשמ רתוי ושרדיי ,רתוי םדקתתש לכ

.הז עגרב ףוקתלו בצמה תא לצנל םילוכי םיביריה ,ףסונב

.אבצ ךרטצת ,אל וא שוביכ תומחלמ להנל ןנכתמ התא םא הנשמ אל

.רחסמ תומרופטלפב רוקיבב וא םיחתפמה רתאב קחשמה תא שוכרל ןתינ Civilization 2 םניחב וליפא וא ילמס ףסכב םכלש םיקחשמה תיירפס תא ש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more