סימניות

XL םירע

שמות חלופיים:

Cities XL תינוריע היצלומיס לש םיטנמלא םע תילכל .המיאתמה הקיפרגה םע יסאלק רבכ קחשמה .סובולגל ביבסמ םירע להנלו תונבל ךירצ התא קחשמב

.ריעה תיינבמ רתוי הברה תובחר וב תומישמה לבא .תשביב ןיטולחל םירדענ וליפא וא ךלש בושייה תביבסב ואצמיי אל ילוא

.הלאכ םירעב םישנא לש םהייחל םימיאתמ םיאנת רוציל ךרוצ שי ,וז תיבי

.הארנ הזש הממ בושח רתוי הז .םייטסיגול םיישק ויהי םא הקופתה אולמב לועפל ולכוי אל רתויב םילוד .םיקקפב ןמזה לכ תלבגומ היהת ריעה םא חמשת אל םג הייסולכואה

.הלכשה לבקל םילוכי םישנא םהבש תודסומ קיפסמ תונבל .הדובעה רחאל עגריהל םילוכי םיבשותה םהבש רודיב יזכרמ רוצ

.ולשמ יסופיט ןיינב שי ריעב עבור לכל .הלכשה יפל םיבשייתמ םישנא .תויחל רתוי םיחונ םיאנת וכרטצי ךכ ,רתוי םיליכשמ םיריידהש לככ .םינוכנה םיחתפמל ךכ הארנ הזש הארנכ לבא ,הרזומ יד הטלחה

.לכה תונבל לק היהי אלו תושבי הברה שי ,לודג סובולגה

.םישדח םיבושי ןונכת תעב דיתעב ןהב שמתשהלו תובוט תוטלחהב ןיחבהל ל

.ןויער לכ טעמכ םשייל םכל רשפאיש חונ הנבומ ךרוע ונשי

.ומצע קחשמהמ רתוי הברה םיניינעמ תואריהל םייושע וללה םייונישהמ קל

.ימשרה רתאב אל וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more