סימניות

עיקרה יווק :םירע

שמות חלופיים:

Cities: Skylines ריע ןיינב לש תוחלצומה תויצלומ .אפוק וניאו טאמ אל רבד םושש דועב ,הבוט הקיפרג קחשמל .קחשל הקיזומ גוס הזיא םע רוחבל לוכי דחא לכ ןאכ ,רקיעה אל אוה הלא

.םירברפ םע האלמ ריע הנבתש דע לדגי הזה בחרמה ,ןמזה םע לבא

.תורחא תויתשת חתפל שי ,םישורדה םינבמה תיינבל ףסונב .םיבוט םישיבכ םיכירצ ונחנא .רתוי בושח היהי הזה רטמרפה ,ךלש ריעב םיבשות רתויש לככ .םינעטמה תלבוה תעונת תא ליבגהל שי םירוזא וליאבו םיחונ הרובחת יפל .םיקקפ ידי לע ןמזה לכ תלבגומ היהת ךלש ריעה ,תרחא

.םרובע תומש איצמהל ,תוזוחמל חטשה תא קלחל לוכי התא ,תוחונ ימעטמ .עקרקה יוושל םאתהב םיסימ לש תונוש תויומכ תוצקהל

.תיטנוולר הקיקח ןכה .שא יאלגב םחתמה לכ תא דייצל םיבשותה תא בייחל .ןשע םושנל םיצור םניאו םתואירבל םיגאודש םישנאל רתוי םיחונל םייחה

.םיירברפ םירוזאב רתויב הבוטה הרוצב םידיוצמ הלא םימוקימ

.ריעה יתאפב םיצע תתירכ ילעפמ תיינב

.וזה תוליעפהמ ךתעד תא חיסי אל דחא ףאו ,םישדח םירוזא בוציע ידי לע

.םמולש המ תוארלו רפכה יבשותמ דחא לכל םש תתל לוכי התא .היח וליפא וא ןיינב לכל םש תתל לוכי התא

.ימשרה רתאב וא Steam םיקחשמה לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

!וישכע רבכ קחשמה תא ןקתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more