סימניות

2 עיקרה יווק :םירע

שמות חלופיים: 2 ריעה לש עיקרה יווק

Cities: Skylines 2 רתויב םיבוטה םיינרדומה ריעה ןונכת .בשחמב קחשל לוכי התא .תטרופמו תיתואיצמ דואמ הקיפרגה .תינשלופ אלו המיענ הקיזומה ,בוט לוקה .תתחפומ תויהל הלולע הקיפרגה תוכיא םישלח םיעוציב םע םיבשחמב ךא ,ת

.השורדה תרושקתה לכ תא חינהלו הרובחת תיתשת רוציל םכילע ,םינבמ תיי

.ךכל וגאד םיחתפמה ,לזמה הברמל .הזה רנא'זה תא ריכהל ליחתמ קר התא םא דחוימב ,רתוי רהמ קחשמה םע ח

.תויעב םכל ויהי אל זאו ,בלש לכ וננכתו ובשח

.תושורדה תויגולונכטה תא דומלל וא םיאנת רפסמב דומעל ךרטצת ,רתוי ם

.םיבאשמ םהל קפסל תויעב ךל שי םא םישדח םירוגמ יניינב וא לעפמ תונב .חיוורהל אלו םכלש ביצקתהמ רכינ קלח איצוהל ולכות ךכ

.ךיתופדעהל םאתהב קחשמה לש ישוקה תא תונשל ךל רשפאי הז

.יופצ יתלבל םינכומ ויה .םירחא םייופצ יתלב םיישקלו תונואתל ליבוהל לולע רבדהו ריוואה גזמ

.םלועה יבחר לכב םיבר םיצירעמ שי Cities: Skylines 2-ל הביסה וז

.תמדקומה השיגה בלשב הז עגרכ .חילצי קחשמהש רורב רבכ הז בלשב .שחרתה רבכ רורחשהש ןכתיי ,הזה טסקטה תא תארקשכ

.ןווקמ אל בצמב קחשל לכות ןכמ רחאלו ,קחשמה תא ןקתהו םישורדה םיצבק

.םיחתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more