סימניות

2 ריע הרוטקירק

שמות חלופיים:

Cartoon city 2 םייאלקח םיטנמלא םע ריע ןונכתל ןיינעמ .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב ןימז קחשמה .בוט טוריפ םע תינועבצו הריהב ,תריוצמ הקיפרגה .תיללכה הריוואל המיאתמו הזילע הקיזומה ,בוט עמשנ קחשמה

.םיפסונ םיצוחנ םיטירפו דוגיב ,ןוזמ היסולכואל קפסל תנמ לע תירפכ ה

.םיחתפמה ידי לע ונכוהש םיפיטל תודוה השק היהי אל הז תא ןיבהל ;םיכ

.םישיבכ ובצע ,םיבהוא םתאש ומכ םיניינב ורדס .הלאה םינקתמה ילב רדתסהל לוכי אל דחא לודג בושיי ףא ;הפועת הדשו ח

.םדוק םיצוחנ םיצפח וליא עבק ,תחא תבב לכה תונבל רהמת לא .ךמצעל תאז תושרהל לכותש דע חטשה טושיק תא תוחדל ףידע

.םיגחה תויורחתב ףתתשהל ידכ תיטמוטואה םינוכדעה תקידב תא תיבשת לא

.םיטושיקו םירסח םיבאשמ ,םיישומיש םיטירפ שוכרל לוכי התא .םוי ידמ ןכדעתמ רחבמה .החנהב םירכמנ םיבר םירצומ תוריכמ ימיב .יתימא ףסכ וא קחשמה ךותב עבטמ תועצמאב תושיכר רובע םלשל לוכי התא

.םוקמ לכב קחשל ולכותש ךכ ,רלולס יליעפממ יוסיכ ןיא םהבש ינרדומה ם

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more