סימניות

תינוכמ תלכוא תינוכמ

שמות חלופיים:

Car Eats Car היינשה תא תחא לוכאל שממ תולוכי תו .קחשמ אלו תיתימא הרוטקירק םכינפל שיש הארנ התוכזבש ,הריהב הקיפרג .הקיחצמ דואמ הרוצב תובבודמ תויומדה לכ

.קחשל ליחתהל לכות הקד ךותו ךבוסמ דואמ ךילהת אל הז

.רתוי םיקזח ויהי םיביואהו ,םעפ לכב רתוי תושקל וכפהי תומרה .םיישקה לכ לע רבגתהל ולכות םומיסקמל תינוכמה תביאש ידי לע קר

.תונמוימ לשב ביואה לש םינוילעה תוחוכה תא הזה קחשמב חצנמ הסונמ גה

.ךלש הנשיה תינוכמהמ תוחנ וליפא אוהש ןכתיי ,םייסיסב םירופיש אלל .האצותהמ הצורמ היהת טלחהב התא ,םייסיסבה םינייפאמה תא טעמ וליפא ר

.הווש רתוי דוע הנתמ םכל הכחמ ,םירבעמ ןיא םא ,עובשה ףוסב

.םיגחל תוחנה שיו םוי לכ םינכדעתמ םיעצבמה .הלאה םיסרפה לכ תא לבקת זבזבל ילב םג לבא ,ךלש תומדקתהה תא זרזל ך

.ךרדה ךרואל םכל וכחי תומיהדמ תואקתפרה לבא ,ןיינעמ תויהל לוכי ומצ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more