סימניות

2 תינוכמ תלכוא תינוכמ

שמות חלופיים:

Car Eats Car 2 חלצומה תופרוטה תוינוכמה קחשמ לש .תוישארה תויומדב טולשל לוכי התא ןמז ותואב לבא ,ריוצמ טרסב הפוצ ה .ידוחיי ןונגסב יושע ילוקה קחשמהו ,הנהמ הקיזומ שי קחשמב

.ןיינעמ רתוי וליפא היהי הז

.לולסמב םיבכורל תוכחמש תופרוטה תוינוכמה תא ףודהל וכרטצת ,ךרדה ךר .לולסמה לע םירוזפה םילטסירקו תועבטמ רתויש המכ ףוסאל ץורימה ךלהמב .תוסנל ךישמהל זאו תינוכמה לש םישורדה םירטמרפה תא רפשל ולכות ,העי

.הז ליבשב ףסכ קיפסמ ךל שי םא תינמז וב לכה ילואו ,רפשל םירטמרפהמ

.רתוי הקזח תינוכמ תשיכרל שורדה םוכסה תא ,םיצורמב תופתתשה ידי לע .קחשמב רתוי דוע םדקתהל רשפא הביאש ידי לעו ,רתוי הקזח היהת רתוי ה

.ביצי טנרטניא רוביח תושרוד ולא תועיסנ

.קחשמב תונחב רקב ,רתוי רהמ םדקתהל הצור התא םא לבא .םיישומיש םיטירפ םש ולבקת ,יתימא ףסכ וא קחשמה עבטמ רובע .קחשמה תריציב םהיצמאמ לע םיחתפמל ודות ,יתימא ףסכב תושיכר עוציב י

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more