סימניות

המחלמ תאירק

שמות חלופיים:

Call of War םידיינ םירישכמל תמא ןמז תייגטרטסא .יתוכיא לוק קחשמו הבוט תיטסילאיר הקיפרג ואצמת קחשמב

.הנושארה םלועה תמחלמ תליחת ינפל ונלש הטנלפה והז .םידדצה דחא תריחב ידי לע ימלוע תומיעב קלח תחקל ךירצ התא

.םיגלפ רסירת ןיב קחשל ימב רוחבל תלוכיה תא ךל ןתונ הז

.ךלש ביריה תסבה ידי לע ברקה הדשב חצנל ידכ קיפסמ ןורתי ךל תתל םיל

.הזה קחשמב בושח דיקפת תקחשמ היטמולפידה ,תויתימא תומחלמב ומכ

.ךרע ירקי םיסרפ לבקו תויביטקלוק תומישמ םלשה

.דימ קחשמב רתויב םיבוטה םינקחשה תא רגתאל הסנת לא .הכרעמה תא רובעל ךילע הליחת ,םילייח לש גוס לכ לש תולוכיה תא ררבל .רחא םדא סיבהל תוסנל לוכי התא ,ןכמ רחאל .ךדגנ קחשמ AI-ה םא רשאמ השק רתוי הברה היהי הז .האבה םעפב רתוי הליעי הרוצב לועפל לכותו רתוי הסונמ ךופהת ,הנושאר

.םירחא םיישומיש םירצומו םירטסוב שוכרל תונמדזה היהת .יתימא ףסכב םגו קחשמב תועבטמב םג תושיכר רובע םלשל לוכי התא

.םיאשונ יפל תונתמו םיסרפ םע תורחתה תא וצימחת לא .רתוי תובורק םיתעל העיפוה קחשמה לש השדח הסרג םא קודב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more