סימניות

Call of Duty: דיינ

שמות חלופיים: CoD: דיינ, Call of Duty, Call of the Long

Call of Duty:

ךלש ןורחאה םויה היה וליאכ .תידגאה םיקחשמה תרדסב ןומט היהש ןשקאה לכ לע רמש דיינה קחשמ .ןווקמ יעלקב רבודמש ןוויכמ ,םירחא םירנא'זמ םיקחשמב ומכ ,םמעתשהל .טילחמ התא ,דורשל תוסנלו יאל קרזיהל וא ,םימחול תווצב םחליהל לוכי

.הרויו ןווכמ ,ןימי דצב ,ךלש םחולה תעונתב טלוש התא לאמש דצב .ינדיו יטמוטוא - ירי לש םיגוס ינש םנשי .ךל הארנ ביואהש עגרב תיטמוטוא הרוי התא ,ןושארל רדגומ התאשכ .ךמצעב הריו ןווכמ התא ,ךירדמל רידגמ התאשכ .ידיימ ןפואב ביואל קזנ םורגל לוכי התא לבא ,דקוממ תוחפ ,ןושארה גו .וללה יריה יגוסב םישמתשמ םימדקתמה םינקחשה לכ ,קחשמב תונמוימ שרוד

.םיט"למ תתחשמו םיביוא רחא בקעמ ,םיליט לש תיריווא הפיקתב רבודמ ,ה .תעציבש םיגורה לש םיוסמ רפסמ רחאל םהב שמתשהל ןתינ .ךלש ןוחצינל ךלש ביריה ינפ לע תונורתי ךל וקינעי הלא םירושיכ

.Call of Duty: Mobile -ב םינוש ברק םירנא'ז םנשי .תויתצובק תוברק לע רבודמ הז הרקמב

:קחשל לוכי התא .תשפיחש הלועפה קוידב אוה יתוכלמה ברקה ,לכה ירחא

.דורשלו קשנ ילכ ,דויצ אוצמל ךילעו ,רבד םוש ילב יאל קרזנ התא רשאכ .קזנ חקול התא ול רבעמו הקד לכ םצמצמ סיטרכה רשאכ הז .ביואה םע דבל ראשנ התא רשאכ הז .תוריקדו תודרשיהב קסוע יתוכלמה ברקה ,תורחא םילימב .הניפו ןיינב לכמ ףקתומ תויהל לוכי התאש הדבועל ןכומ תויהל ,שורשר .הליל תייאר םע םיפלצ הבורב וא תיב יליטב םילקתנ םתא םא ןיב ,תישיל .םכילגר יתשב תנשוימה ךרדב וא ,תינוכמ לע בכרלו קוסמ סיטהל ולכות י

.ןורחאה רתונו דרשש הז אלא ,םילגד הברה יכה עלקש הז אל אוה חצנמה ן !םכב יולת הז ,ורחבתש ,תודרשיהל תויגטרטסא הברה ןנשי

.תינמז וב תונוש תוכרעמ שמח דע לבקל לוכי התא .םינוש םימחול השימח םע קחשל ולכות ברקה ךלהמבש איה תועמשמה .ישימחה יבורה ,ריהמ עלקמ יחתותב שמתשמ - יעיברה ,דיצ הבור םע הרגת .ךלש קחשמה ןונגסל המאתהו קשנ ילכ לש םינוש םיגוס הסנ

.יילפ לגוגמ Call of Duty קחשמ תא ןיקתהלו דירוהל וב זא קרו ,ומצע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more