סימניות

Call of Duty: Infinite Warfare

שמות חלופיים:

Call of Duty: Infinite Warfare ןושאר ףוגב תויריה רנא .בשחמב קחשל לוכי התא .תטרופמו הארמל תיתואיצמ דואמ ,יתרוסמ ןפואב הבוט הקיפרגה .םינקחשה בור תא ךושמת הקיזומהו ,יעוצקמ עמשנ קחשמה

.הלאכ םיקחשמב ןויסינ טעמ ךל שי םא םג הז םע תויעב ויהי אל

.המיאתמה ישוקה תמר תא רוחבל רשפא .םיפסונ םיבצמ ינש שי Call of Duty: Infinite Warfare-ל ,ןייפמקל ף .80-ה תונש אשונב קראפ הנולב םיבמוז דיצ אוה ןושארה .גורידב םינוילע תומוקמו םיסרפ לע םינקחש יפלא םע קבאמ ידכ ךות ךיר .תידוחייל ךלש תומדה תא ךופהלו להקהמ טלבתהל ךל ורזעיש הארמב םינוש

.הארמל םייטסטנפו םימיהדמ םיבור ןווגמ םגו םייסאלק קשנ ילכ םג ואצמ .םיביואל םרגנש ךלש קזנהו חוכה תא לידגי םג אלא ,הנגהה תא רפשי קר .הסחמ ידכ ךות םיביוא ינומה דימשהל ןתינ םתועצמאב ,םייברק םיט"למ ם

.ריהמ טנרטניא רוביחל קקדזת ,טנרטניאב םירחא םישנא םע קחשל ידכ

.Steam לטרופב תאז תושעל וא םיחתפמה לש ימשרה רתאב רוקיב ידי לע קח

30GHz

ךרע הווש וא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more