סימניות

Call of Antia

שמות חלופיים:

Call of Antia יביכר םע דואמ ןפוד אצוי 3 המאתה .הלבוהב תושעל המ טבלתהל ךירצ אל רבכ התא יכ ,חונ דואמ הזו ,םידיינ .רדוק קחשמה םלוע לבא ,ריוצמ ןונגסב הפי הקיפרגה .םייתימא םינקחש ידי לע תועמשומ תויומדה .תיטגרנא דואמ הקיזומה

.םסקב אלמ הזה םיהדמה םוקמה .תומוסק תולוכי שי םהמ םיברל ,םירוצי לש ןווגמ םה תודגאה םלוע יבשו .םייתימא םינוקרד םע םכחוכ תא דודמל וליפאו םכלש עסמה ךלהמב םתוא ש

.םיפיט וניכה קחשמה ירצוי ,םיליחתמל

.תינמז וב םירנא'ז המכ החלצהב בלשמ אוה .ריע ןיינבל רוטלומיס אוה םהמ דחא

.ךתעד לוקיש יפל שדחמ ותוא תונבלו רפשל ,ביחרהל לכות .תופיצרב שולש תודיח רותפל ךרטצת ,ןיינב ירמוח ללוכ ,ךירצ התאש המ

.תופיצרב שולש קחשמ לש תנוכתמב שחרתמ ברקה .ביואה תא עונמלו חצנל תנמ לע םיאנת רפסמ אלמל ךרוצ שי

.םידחוימ םיכלהמב טולשל ךלש םימחולל ורשפאי וב םימקוממה םירחא םינב

.םכלש הפקתמה ינפב דומעל לכוי אל דחא ביוא ףאו םיידגא םירוביגב םכל

.ןוחצינל םישק רתוי הברה תויהל םילוכי הלאכ תונוחצינ .AI םע קחשל רשאמ ןיינעמ רתוי הברה הז ,ךדגנ קחשמ רחא םדאשכ

.םייתנוע םיגחל םישדקומה םיעוריא םימייקתמ תובורק םיתעל .הובג רתוי הברה אוה ךרע ירקי םיסרפ לבקל יוכיסה ,הלא םימיב

.ףטוש ןפואב ןכדעתמ חווטה .יתימא ףסכב וא קחשמה עבטמב תושיכר רובע םלשל לוכי התא .םיפסכ עיקשהל ילב קחשל לוכי התא ,אל וא ףסכ איצוהל םא טילחהל ךב י

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more