סימניות

הנושארה םלועה תמחלמ :רקנוב תומחלמ

שמות חלופיים:

Bunker Wars: WW1 תושגרמ תומישמ םע תמא ןמזב תנווקמ ה .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .דואמ הפי ,ריוצמ ןונגסב הריהב קחשמב הקיפרגה .קחשמה לש הריוואה תא תמאות הקיזומהו ,יתוכיא ילוקה קחשמה

.תובר תומישממ בכרומה ןיינעמ ןייפמק םג שי

.םירחא םינקחש םע םחליהל תוסנל לוכי התא ,ןויסינ קיפסמ תרבצש שיגרמ .םייופצ תוחפ םדא ינבש ןוויכמ ,AI דגנ רשאמ םדא דגנ םחליהל רתוי הש .םייתימא םיבירי םע תוברקב ודבעי אל תוקיטקטהמ קלחש ןכתיי

.רתוי קזח ביוא וליפא סיבהלו הנגה תונבל רוזעי םילדגמה קוזיח 10000

.םינוכדע תלבקל תעל תעמ בוש קודב ,רבד םוש ספספת אלש אדוול ידכ

.החנהב םירצומ םירכמנ הריכמ ימיב .םולשתל םילבקתמ יתימא ףסכ וא קחשמה עבטמ .וידעלב גורידה לש תונוילעה תורושל עיגהל לוכי התא לבא ,ךלש אבצה ת .רתוי םלישש ימ אלו ,רתוי רשכומה דקפמה חצנמ בורל תוברקב

.קחשל ידכ טנרטניאל רוביח שורד

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more