סימניות

םירצמ ינוב

שמות חלופיים:

Builders of Egypt תמא ןמזב תיאבצ היגטרטסאו רי .הלועמ ילקיזומ יווילו רתויב ההובגה המרב הקיפרג ואצמת ןאכ

.רתויב ןיינעמה ליחתמ זאו .תושונאה לש הירוטסיהב רתויב תוירותסמה תויוברתה תחא לש תורצוויהו

.דורשי שלח טבשש ןכתיי אל ילוא ןהבש ,איהה הפוקתב תובר תומחלמ לשב

.ךתגהנהב םירעה ייח לע הרישי העפשה שי רבד לכלו בושח לכה .בידנ לובי לדגל ךל ורשפאי םיבר היקשה יצורע .הרובחת תויתשת תרדסהל םיבאשמב רתוי בר שומיש רשפאל וא רתוי קזח אב .תדה תא חוכשל אל ףידע .םישנא יניינעב תורישי ברעתהל תולוכי תויוהולא .תוסירהל דואמ רהמ ךופהל הלוכי תגשגשמ הירפמיא זא ,םיצורמ אל םה םא .םישורדה םיסקטה תא ועצבי םינהוכה םהבש ,םייתוכלמ םישדקמ תיינבו תו

.ןימא תירב לעבל ביואה תא ךופהל םג אלא ,ךוסכסה תא רוצעל קר אל םיל .םיימינפ תוברקמ םישתומ רבכ ביואה תואבצ רשאכ חצנל רתוי לק יכ ,ךיב

.קחשמב קיודמב רזחושמ רשא ,בר ןמז ךשמב המיהדמה הרוטקטיכראה תא ץיר .רתויב ןטקה טרפב תמאב היהש יפכ לכה ריבעהל וסינ םיחתפמה

.תויפוס תוכירע םיעצבמו ןכות םיפיסומ ןיידע םיחתפמ .רתוי דוע ורפתשי םירבדה ,אציי הזש דע

.Steam לטרופב וא ימשרה רתאב קחשמה תא תונקל לוכי התא .הבוט החנהב תאז תושעל ןתינ ,תיפוסה הסרגה רורחש דע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more