סימניות

רובש ץח

שמות חלופיים:

Broken Arrow תמא ןמזב שחרתמה תיאבצ היגטרטסא בר .םעטב תרחבנ הקיזומהו ריבס ןפואב בבודמ דויצה לכ ,דואמ תיתואיצמ קח

.םיבורקה םיעצבמב ךלש םיכרצל םאתהב תישיא המאתהל תונתינו תישיא המא

.השענ הז ךיא םכל תוארהל וגאד םיחתפמה ,הגאד לא לבא

.המישמה םע דדומתהל םכלש םילייחל היהי לק וא השק המכ לע דואמ תיניצ

.תורחא תומישמ עצבל תולוכי רויס תוצובק ,ביואה תודיחי רפסמ תא קויד .בכר ילכל קלדו תשומחת קפסל ילבמ תגסל ביואה תא ץלאלו ביואה לש הקי

.םיילמינימ םידספה םע החלצה איבהל ידכ ךלש אבצה לש תוארנ-יאהו ןורמ

.הביא תולועפ ןמזב הבר תובישח ילעב םילייח יגוס ולא

.ררצמ תשומחת תועצמאב םיחותפ םיחטשב ביואה לש םדא חוכב עוגפל היהי

.ימשרה רתאב וא Steam רחסמה תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more