סימניות

המוסח הווח

שמות חלופיים: טפארקנימ תווח ,םיקולב תווח

תויביס 8 ןונגסב ןוקייט רכיא יקולב יאלקח קחשמ .םכתמדא לע הביבסל םייתודידיו םימיעט םירגרגו תוריפ ,תוקרי לודיגמ .תונתמה תא ףוסאלו םתוא ליכאהל אובי םילעבהש דע םיכחמ םה ,לוגנרת ת

:תונבלו םהלש תולעבה תא ביחרהל ,ןטק םוחתמ לחה ,חילצמ םזיכ .םיחילצמ תוחפ םינקחש ךא ,והומכ הרבחב הבר העפשה םע רישע םיקסע שיא .ךמצעב ריחמה תעיבק ידי לע קושב םירמגומ םירצומ רוכמלו ריעל עוסנל

.ספוטב תורוש שולש קר אלמל ךירצ התא ,ןמז הברה חקול אל הז רבעמ .ילאוטריווה םלועה יבחר לכב םסרפתי אוה ילוא ,ןגנה תא וארי םירחא ם .ךלש רוביגה תא רוכזת תכרעמה היתחתש אמסיס רוצו ל"אוד תבותכ ןזה .ורמשיי תוחלצההו םיגשיהה לכ ,בשחמ לכמ םרפכל סנכיהל ולכוי םינקחש

.קחשמה טירפתו תוירקיעה תויצקנופה לע ןקחשל רפסת וז תומד .הבורקה ריעל רובעתש סובוטוא תנחת אוצמל םכל עייסיו ןושארה הדשה תא .תושיכר עצבל דציכ ריבסיו םיערזה רכומ ינפב ןקחשה תא גיצי ריזח ותו .ומצעב סובה ראשיי ןקחשהו ,תוריהמב םייתסי ןטק ןומיא

.הוורפ תויח לש רמצו רשב ,בלחמ םירצומ ינימ לכ רוציי םזיה ןכמ רחאל .תורכזמ וא תולוכמ ,ןיינב ירמוח לש רוציי רדסלו םירצומה ןווגמ תא ר .עפשב ויהי םינקחשה לש תומישמהש וגאד םירבחמה .ןמוזמב םילומגתו תואבה תומרל רובעל רזוע הז ,ןויסינ יבכוכ ולבקי ם .םיידוחיי םייביטרוקד םיטירפו םירידנ םייח ילעב גישהל םכל רשפאי תו

.םיחתפממ תושדח לבקלו ינשל דחא תועדוה חולשל םינקחש םילוכי ותרזעב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more