סימניות

רוחש רודכ

שמות חלופיים: רוחש רודכ ,רוחש רודכ
.לשרמה ידכ לייחה ןמ רוחש רודכ קחשמ

.הלועמ םידחוימ םיטקפאו תובקע רוריבב ,דואמ הפי הקיפרג ול שי ,תאז

.הליבטה םחליהל ליחתהל דימ לוכי התאו ךוסכסה לש דצה תא םירחוב קר ל

:לוכי אוה ,ןקחשל תונתינ תופסונ תולועפ ,יסיסבה טירפתה תויצ

.םירבחמה ידי לע ובתכנש םיטובורה םע אלו ,םייתימא םישנא םע םחליהלו .הקדמ רתוי חקול אל הז לבא ,יחרכה ךילה אוה רוחש רודכ םושיר ףרטצהל .הסינכ לכב ןקחשה רובע םירמשנ םיגשיה תאו םיגשיהה לכש ךכ ,יחרכה או

.תינלטק תדוכלמ ךותל ותוא תותפל ביואה תא בוראל ידכ רתוי בוט םוקמב .הנוכמ ריהמ שאל טקשה קשנה תא תונשל ,חותפה ברקל סנכיהל ידכ ,ידוס .המיאתמ הניא הצובקה ובש םירצ םירבעמב רוגס ץנטסנוק םישוטנ םינסחמ

.םהלש לנסראב םיחנזומ תויהל םיכירצ אל םה ןכלו ,שער רוציל אלו ,םיר

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more