סימניות

ךרגילוא

שמות חלופיים: זיב ליא
.םיילאוטריו םיקסע ישנאל (Biz Tycoon) קחשמ ךרגילוא

.םהלשמ הירפמיא תונבל ,תוישפוחב רשקתל םילוכי םירמייגש ךכ ,םלועה ל

:השוע ,ךראגילוא קחשת

.םכלש הנושארה ןיינבה ןבא תא תונקל ידכ דבוכמ םוכס חיוורהל תוסנל ב .תוחלצומ תואקסעב םכתרבח לש ןוירפה תא לידגהל תנמ לע תונוש תורוחס

.תירירבשו העוער ךתדמע ,פא-טראטס ןוה ךל שיש רמאנ רבכש תורמל .יניצר והשמ שוכרל דיימ ןווכתש ךכ לכ החיוורמ אל הרבחה .רתוי הובג וליפא זאו ,תעצוממ המרל קסע תולעהל ידכ שרדנ תוחילצמ תו

.ליבומל ךופהת התא ,ךלש םירחתמה תא תוכהלו ךלשמ תיביטקפא תינכות חת

.ליבקמב םינוש םירבד רופסניא תושעלו םישק םיבצממו רבשמהמ תאצל םיכר

.םתחלצהל םאתהב םידבועה לש רכשה תמר תא תונשל לוכי התא

.ףלוג לולסמ ,םיצורימ לולסמ ,םימ קראפ ,םינוינח ,םילוח יתב ומכ ,18

.תדחוימ בל תמושת םהל שידקהל שיו ,תויונחמ עיגמ iPlayer Oligarch - .ךרובע םסרפתש הידמה תא חכשת לאו םיקסעל ןוכנה םוקימה תא רחב

.םכלש הדליגה תא ןגראל תלוכיו םיישומיש םיסונוב ,תושדח תומישמב ולמ .םינוש םינוויכ 36- כב תורוחס לשu200bu200b הקפסאה יכרד תא חתפל ,ת .םיבר םינקחשל הכזש ןוקייט קחשמל אבה ךורב ,יקסע שירכל ךופהל ןכומ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more